fbpx Hållbarhetspolicy - Kulturakademin

På Kulturakademin strävar vi efter att ha en hållbar organisation som kan och vill arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi ser vikten av att agera som en samarbetspartner som tänker långsiktigt, både för vår personal, våra kunder och leverantörer, när det gäller att arbeta för ett mer jämlikt samhälle och en hållbar planet.

I vår bransch är det vanligt att man pratar om hållbara processer, men vi vill vidga vårt hållbarhetsarbete till att handla om mer än det. Vi vill visa hur vi strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar utveckling för organisation, våra medarbetare och kunder utifrån de

Tre huvudperspektiven:

Policyn sätter ramverket för Kulturakademins agerande när det ska fattas kortsiktiga, operativa beslut och även när organisationen tittar på den långsiktiga strategiska utvecklingen.

1) MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

För Kulturakademin är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi vill ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer av koncernens beslut och handlingar, därför bygger vårt miljöarbete på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som större förändringar och strategiska vägval. Många bäckar små gör en stor å!

Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och ser regelbundet över t ex vår användning av ändliga resurser.

Inköp och ansvarsfull resurs- och energianvändning

Vi formulerar vår ambition i konkreta punkter vilka vi har för avsikt att följa och utveckla löpande.

Resande 

Inköp 

Ansvarsfull resurs- och energianvändning 

Vi eftersträvar att alltid minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner, källsorterar och skickar i så stor utsträckning som möjligt fakturor, offerter, avtal och annan dokumentation digitalt.

2) EKONOMISKT ANSVAR

Kulturakademin ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig och hållbar arbetsgivare och leverantör inom People Management, med målsättning om stabil tillväxt, stark balansräkning och låg finansiell risk. Vi vill på Kulturakdemin verka för det globala målet att bidra med inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi är övertygade om att en stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder.

3) SOCIALT ANSVAR

Vårt långsiktiga mål är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en socialt ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. Vi verkar för detta genom att vi respekterar allas lika värde och rättigheter samt genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Dela sidan: