fbpx Arbetssätt och effekter - Kulturakademin

Kulturakademin utgör en mötesplats för olika yrkesgrupper med olika anställningsformer från olika områden och genrer och bidrar därmed starkt till att Västsveriges konst- och kulturliv utvecklas och håller den nivå såväl nationellt som internationellt som anges i regionernas mål. Den samlade kunskap och erfarenhet som finns hos det Strategiska rådet förmeras i samverkansformen och bidrar till konstnärlig utveckling inom scenkonst, musik & audiovisuell media i Västsverige.

Vi kan i utvärderingar se att Kulturakademins verksamhet leder till arbete för deltagarna, endera direkt eller på sikt genom fördjupad och/eller breddad kunskap, ökat självförtroende och genom de nätverk som byggs under kurser och workshops.

Kulturakademin är sedan flera år även arbetsgivare för många frilansare inom scenkonst-, musik-, och audiovisuell media-bransch.

Kulturakademin har genom åren inspirerat till liknande initiativ runt om i landet. Vi bjuds regelbundet in på såväl nationell som europeisk nivå för att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

 

RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT

Kulturakademin har jämställdhet, genusperspektiv och övriga normkritiska perspektiv integrerat i verksamheten. I val av innehåll och kursledning såväl som i genomförande ligger fokus på hög kvalitet. Alla beslut innefattar normkritiska överväganden. Alla som anlitas i verksamheten åläggs att tillämpa dessa perspektiv i såväl ledarskap som innehåll. Kursledare, föreläsare och övriga anställda får en handledning som stöd och inspiration. Handledningen finns även översatt till engelska då verksamheten anlitar kursledare och föreläsare såväl nationellt som internationellt.

Kulturakademin bidrar till att alla professionellt yrkesverksamma, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionalitet, trosuppfattning och anställningsform får samma möjlighet till utveckling i yrket. Kulturakademin ger även alla, oavsett anställningsform och yrke, möjlighet att delta i dessa för konstens utveckling så viktiga diskussioner. I förlängningen säkerställer vi ett mer mångfacetterat utbud och därmed ett rikare konst och kulturliv i Sverige.

 

Dela sidan: